För oss på RiWahl Fastigheter är det viktigt att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vårt ansvar

RiWahl Fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

 

När du skickat in en intresseanmälan på ledig bostad eller lokal 

När du skickat in en intresseanmälan till oss behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. Vi behöver t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare hyresåtaganden och hyresinbetalningar. För att få en rättvisande och korrekt bild gör vi även en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag, Kronofogdemyndigheten, behandlar anställningsintyg, andra relevanta intyg och uppgifter från referenspersoner.

Om uppgifterna inte kan lämnas kan vi inte slutföra processen och därmed tvingas vi neka dig rätten till ett hyresavtal.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som erhållits för att godkänna dig som hyresgäst sparas inte. I det fall du blir nekad pga. av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

 

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster samt att hålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter behandlas också att de ger möjlighet för andra företag att marknadsföra produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Exempel är el-, försäkrings- och bredbandsbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, elhandelsföretag, inkassoföretag eller ett företag som sköter IT-systemet i fastigheten. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. I det fall uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

 

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att rensa personuppgifter om dig när du flyttat men vissa uppgifter måste sparas i minst två år efter utflyttningen. Det gäller t.ex. hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

 

När du är leverantör eller annan samarbetspartner till oss

De personuppgifter om dig som vi kan komma att behandla är, beroende på din relation till RiWahl Fastigheter samt omständigheterna i övrigt, ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress, titel, personnummer för firmatecknare, personnummer och kreditupplysning i förhållande till samarbetspartners som är enskilda firmor, material från eventuell kamerabevakning samt eventuell ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med kommunikation med oss. I vissa situationer kan vi också komma att behandla ytterligare typer av personuppgifter om det i det enskilda fallet är nödvändigt inom ramen för vår affärsrelation.

Personuppgifter sparas som huvudregel fram till dess att vi inte längre har en affärsrelation med det bolag som du representerar, eller till dess att du inte längre representerar detta bolag. Personuppgifter som behandlas för att skicka inbjudningar till event till dig sparas så länge du fortsatt är en kontaktperson hos det bolag som du representerar. Personuppgifter som behandlas för att administrera event raderas senast tre månader efter avslutat event.

 

Kontakt

Har du frågor om personuppgiftsbehandling inom RiWahl Fastigheter så tveka inte att kontakta oss på kontakta@riwahlfastigheter.se

 

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett s.k. registerutdrag och få felaktiga uppgifter rättade. Du kan kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta.

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Datainspektionen, kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.