Våra Lägenhetserbjudanden

 • Vi har ingen bostadskö.
 • Lediga lägenheter utannonseras via olika boendeportaler och på www.riwahlfastigheter.se.
 • För att vara med i urvalsprocessen måste man aktivt registrera sitt intresse på respektive ledig lägenhet.

Förutsättningar för att bli hyresgäst

 • För att teckna hyresavtal måste du ha fyllt 18 år.
 • Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten får ej överstiga Boverkets norm om högst två personer per sovrum. Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt godkännande från hyresvärden låta fler personer bo i lägenheten.
 • Fast inkomst skall styrkas genom att inkomma med aktuellt arbetsgivarintyg (ej anställningsavtal).
  Som inkomst räknas förvärvsinkomst, inkomst av kapital samt pension.
 • Årsinkomst (brutto före skatt) skall vara minst tre (3) gånger större än årshyran.
  Ex. en månadsinkomst (brutto) på 25 000 kronor ger maximal hyra om 8 250 kronor per månad.
 • Kreditupplysning genomförs innan visning av bostaden och betalningsanmärkningar accepteras ej.
 • Sökande skall visa på god hyressed, genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta skall referenser inhämtas från tidigare boende, referenser äldre än två år godkänns inte.
 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
 • I samband med inflyttning skall hyresgästen erlägga upp till tre (3) månadshyror i deposition.
 • Hyresgästen skall innan inflyttning uppvisa dokumentation på inbetald hemförsäkring. Det skall under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
 • Om den sökande har lämnat oriktiga uppgifter i samband med ansökan och/eller åberopat oriktiga intyg förlorar den sökande sin rätt till fortsatt ansökan.
  Har den sökande hunnit teckna hyreskontrakt med RiWahl Fastigheter så leder de oriktiga uppgifterna till uppsägning av hyresavtalet och avflyttning. Lämnande av oriktiga uppgifter och intyg kan även leda till polisanmälan.

Riktlinjer för direktbyte mellan två befintliga hyresgäster hos RiWahl Fastigheter

 • Jordabalkens regler om byte av lägenhet gäller.
 • Båda ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Båda ska ha goda boendereferenser.
 • Bytesbesiktning och eventuella skulder i samband med besiktning ska regleras före avtalsskrivning.

  

Riktlinjer för andrahandsuthyrning

 • Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en överenskommen period så länge du har vårt tillstånd. Ett giltigt skäl kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort.
 • Ett förstahandskontrakt överlåts aldrig till en andrahandshyresgäst.
 • Vi godkänner inte korttidsuthyrning via förmedlingssajter som exempelvis airbnb.
Ladda ner PDF

Våra Lokalerbjudanden

 • Vi har ingen kö. Lediga lokaler utannonseras via olika portaler och på www.riwahlfastigheter.se.
 • För att vara med i urvalsprocessen måste man aktivt registrera sitt intresse på ledig lokal.

Förutsättningar för att bli hyresgäst
Vi verkar framför allt för en attraktiv boendemiljö. Det är därför viktigt att det är rätt hyresgäst/verksamhet i rätt lokal. Vi förbehåller oss därför rätten att själva bestämma vilka som blir hyresgäster i våra lokaler.

 • Du behöver företräda ett registrerat företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma) eller en registrerad förening.
 • Verksamheten du vill bedriva behöver vara lämplig för lokalen och området. Vilken verksamhet som kan vara lämplig (butik, kontor, restaurang, café) står beskrivet på lokalen i listan över lediga lokaler.
 • Avgörande för vilken verksamhet som är lämplig är bland annat: lokalens ventilation, elförsörjning,
  utrymningsmöjligheter samt vatten och avlopp.
 • Du behöver styrka att du har ett yrkeskunnande och de erfarenheter som krävs för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten.
 • Din verksamhet behöver ha en bra och ordnad ekonomi så att betalningsförmågan kan säkerställas. Vi tar kreditupplysning på blivande hyresgäster och eventuella betalningsanmärkningar spelar en avgörande roll i bedömningen.

Förutsättningar för att överlåta en lokal
En lokalhyresgäst som vill överlåta sitt hyresavtal på någon annan måste få hyresvärdens tillstånd till detta enligt hyreslagen. Tillstånd ska ges om inte hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig en överlåtelse. En handläggningstid för överlåtelser är normalt 6–10 veckor. Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • Hyresgästen har hyrt lokalen i minst tre år.
 • Om hyresgästen har hyrt lokalen kortare tid kan överlåtelse i alla fall tillåtas om hyresgästen har synnerliga skäl. Detta kan vara dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra särskilt beaktansvärda skäl som hindrar den nuvarande hyresgästen från att fortsätta driva sin verksamhet i lokalen. Endast ekonomiska skäl anses inte utgöra synnerliga skäl.
 • Om lokalen vid en överlåtelse ska användas till något annat än vad som angivits i hyreskontraktet, ska hyresvärden ta ställning till om en ny användning kan godkännas.
 • Den överlåtande hyresgästen får inte ha några skulder till RiWahl Fastigheter.
 • Avflyttningsbesiktning genomförs minst fyra veckor före tilltänkt överlåtelsedatum. Eventuella anmärkningar vid besiktningen ska vara åtgärdade före tillträde av ny hyresgäst.
 • Den tillträdande hyresgästen ska uppfylla kraven under rubriken ”Förutsättningar för att bli hyresgäst”
Ladda ner PDF